Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 10 τμήματα (3, 3 και 4 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 232

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1 26
Α2 25
Α3 25
Β1 25
Β2 25
Β3 24
Γ1 18
Γ2 17
Γ3 22
Γ4 25
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Β-ανθρ (Β1)
15
Β-θετ1 (Β1)
10
Β-θετ2 (Β2)
25
Β-θετ3 (Β3) 24
Γανθρ (Γ1) 18
Γθετ/υγει (Γ2) 5/12
Γοικ1 (Γ3)
22
Γοικ2 (Γ3)
25
ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α-1,2 γαλλικά 21
Α-1,2 γερμανικά1 15
Α-1+2 γερμανικά2 15
Α3-γερμανικά3 25
Β-1,2 γαλλικά
25
Β-1,2 γερμανικά1 25
Β-3 γερμανικά2 24