Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 11 τμήματα (4, 3 και 4 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 249

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (4 τμήματα project στην Α΄ τάξη & 3 στη Β΄)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1 25
Α2 20
Α3 22
Α4
24
Β1 22
Β2 26
Β3 20
Γ1
22
Γ2 26
Γ3 24
Γ4 18
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Β-ανθρ1 (Β1)
22
Β-θετ1 (Β2)
26
Β-θετ2 (Β3)
20
Γ-1 ανθρ (Γ1)
22
Γ-2 θετ/υγει (Γ2)
26 (15/11)
Γ-3 οικ (Γ3)
24
Γ-4 οικ (Γ4)
18
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1-εφ.πληρ. 25
Α2-στοιχ. θεατρ. 20
Α3-εφ.πληρ. 22
Α4-ελλ.ευρ.πολ. 24
Γ-1 λατ (Γ1)
16
Γ-2 σχεδιο (Γ2)
26
Γ-3 αγγ (Γ3)
24
Γ-4 αγγ (Γ1/Γ4)
24 (6/18)