Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2010-2011, λειτουργεί με 2 τάξεις (Α΄, Β΄) και συνολικά 5 τμήματα (3 και 2 αντίστοιχα).

Συνολικός αριθμός μαθητών : 130

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ         ΑΡΙΘΜΟΣ αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1 30 10 20 89
Α2 29 14 15
Α3 30 11 19
Β1 21 14 7 41
Β2 20 7 13

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ         ΑΡΙΘΜΟΣ αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Β-θεω 15 5 10 41
Β-τεχ 20 11 9
Β-θετ 6 5 1

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ         ΑΡΙΘΜΟΣ αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1-αγγ 25 10 15 84
Α2-αγγ 29 14 15
Α3-αγγ 30 11 19
Α1-γαλ 5 0 5 5
Β1-αγγ 21 14 7 41
Β2-αγγ 20 7 13

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ         ΑΡΙΘΜΟΣ αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1-πλη 14 8 6 36
Α2-πλη 13 9 4
Α3-πλη 9 6 3
Α1-ψυχ 16 2 14 32
Α2-ψυχ 16 5 11
Α3-ααγ 21 5 16 21
Β1-η/υ 8 6 2 16
Β2-η/υ 8 5 3
Β1-σχε 13 8 5 25
Β2-σχε 12 2 10