Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 11 τμήματα (3, 4 και 4 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 262

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (3 τμήματα project στην Α΄ τάξη & 4 στη Β΄)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1 25
Α2 25
Α3 26
Β1
24
Β2 24
Β3 24
Β4 22
Γ1
27
Γ2 25
Γ3 21
Γ4 19
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Β-ανθρ1 (Β1)
24
Β-θετ1 (Β2)
24
Β-θετ2 (Β3)
24
Β-θετ3 (Β4)
22
Γ-1 θετ (Γ1)
27
Γ-2 οικ (Γ2)
25
Γ-3 οικ (Γ3)
21
Γ-4 ανθρ (Γ4)
19
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1-εφ.πληρ. 25
Α2-εφ.πληρ. 25
Α3-εφ.πληρ. 26
Γ1-αοδευ
27
Γ2-αοδευ 25
Γ3-αοδευ 21