Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 11 τμήματα (4, 4 και 3 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 255.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (4 τμήματα project στην Α΄ τάξη & 4 στη Β΄)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1 25
Α2 25
Α3 25
Α4 22
Β1 22
Β2 25
Β3 26
Β4 18
Γ1 24
Γ2 22
Γ3 21
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Β-ανθρ1 22
Β-θετ1 25
Β-θετ2 26
Β-θετ3 18
Γ-1 ανθρ/οικ
24 (14/10)
Γ-2 θετ
22
Γ-3 οικ
21
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1-εφ.πληρ. 25
Α2-εφ.πληρ. 25
Α3-εφ.πληρ. 25
Α4-εφ. πληρ. 22
Γ1/3-αοθ 31