Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 10 τμήματα (4, 3 και 3 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 234.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (3 τμήματα project στην Α΄ τάξη & 3 στη Β΄)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1 23
Α2 24
Α3 23
Α4 24
Β1 21
Β2 23
Β3 21
Γ1 26
Γ2 24
Γ3 25
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Β-ανθρ1 19
Β-θετ1 20
Β-θετ2 24
Γ-1/3 ανθρ
31
Γ-2 θετ
24
Γ-3 οικ
20
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1-εφ.πληρ. 16
Α2-εφ.πληρ. 16
Α3-εφ.πληρ. 16
Α1/2-διαχ.φυσ. πορ. 15
Α3/4-διαχ.φυσ. πορ. 15
Γ3-αοθ 20