Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 9 τμήματα (3, 3 και 3 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 206.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (3 τμήματα project στην Α΄ τάξη & 3 στη Β΄)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1 21 4 17 69
Α2 24 11 13
Α3 24 16 8
Β1 20 13 7 66
Β2 22 12 10
Β3 22 12 10
Γ1 22 10 11 71
Γ2 26 13 13
Γ3 23 8 15
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Συνδιδασκαλία Γτχ1-Γθετ στα Μαθηματικά & Φυσική)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Β-ανθρ1 17 6 11 33
Β-ανθρ2 16 8 8
Β-θετ1 15 13 2 31
Β-θετ2 16 8 8
Γ-θρ1
14 3 11 28
Γ-θρ2 14 2 12
Γ-θετ 11 7 4 11
Γ-τχ1 11 8 3 31
Γ-τχ2 20 13 7
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Συνδιδασκαλία Γ1-Γ2 στα Πολυμέσα-Δίκτυα & Σχέδιο)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1-θεατρ. 21 4 17 69
Α2-δ.φυσ.πόρ. 24 11 13
Α3-εφ.πληρ. 24 16 8
Γ1-ΑΟΘ 16 7 9 22
Γ1-σχέδιο1 1 0 0
Γ1-δίκτυα1 5 4 1
Γ2-δίκτυα1 11 3 8 26
Γ2-σχέδιο1 15 9 6
Γ3-δίκτυα2 10
5
5
23
Γ3-σχέδιο2 13 11 2