Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 9 τμήματα (3, 3 και 3 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 223.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (5 τμήματα project στην Α΄ τάξη & 3 στη Β΄)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1 27 20 7 81
Α2 27 15 22
Α3 27 9 18
Β1 26 12 14 74
Β2 26 9 17
Β3 22 12 10
Γ1 21 10 11 68
Γ2 23 8 15
Γ3 24 8 16
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Συνδιδασκαλία Βτχ1-Βθετ & Γτχ1-Γθετ στα Μαθηματικά & Φυσική)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Β-θρ1 15 4 11 31
Β-θρ2 16 2 14
Β-τχ1 10 8 2 31
Β-τχ2 21 15 6
Β-θετ
12 4 8 12
Γ-θρ 22 3 19 22
Γ-θετ 7 2 5 7
Γ-τχ1 17 10 7 39
Γ-τχ2 22 13 9
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Συνδιδασκαλία Γ1-Γ2 στα Πολυμέσα-Δίκτυα)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1-εφ.πληρ. 15 10 5
27
Α1-δ.φυσ.πόρ. 12 9 3
Α2-εφ.πληρ. 14 9 5
27
Α2-δ.φυσ.πόρ. 13 6 7
Α3-ευρ.πολ. 27 9 18 27
Β1-σχέδιο
13 6 7 26
Β1-εφ.ηυ 13 6 7
Β2-δ.φυσ.πόρ. 11 3 8 26
Β2-αρχ.οικον. 15 6 9
Β3-εφ.ηυ 22 12 10 22
Γ1-ΑΟΘ 14 4 10 21
Γ1-δίκτυα 7
6
1
Γ2-δίκτυα 10 4 6 23
Γ2-σχέδιο 13 4 9
Γ3-δίκτυα 11 4 7 24
Γ3-σχέδιο 13
4 9