Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 8 τμήματα (3, 3 και 2 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 201

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (4 τμήματα project στην Α΄ τάξη)
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Α1 21 11 10 69
Α2 24 11 13
Α3 24 9 15
Β1 27 9 18 80
Β2 26 6 20
Β3 27 11 16
Γ1 27 13 14 50
Γ2 23 10 13
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Β-θρ1 18 2 16 37
Β-θρ2 19 2 17
Β-τχ1 14 8 6 29
Β-τχ2 15 10 5
Β-θτ 14 4 10 14
Γ-θρ 21 7 14 14
Γ-τχ 23 13 10 10
Γ-θτ 5 2 3 3
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ. αγόρια κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ
Β1-βιολογία 14 2 12 27
Β1-εφαρμ.ηυ 13 7 6
Β2-βιολογία 14 1 13 26
Β2-σχέδιο 12 5 7
Β3-εφαρμ.ηυ 15 10 5 27
Β3-σχέδιο 12 1 11
Γ1-δίκτυα 10 2 8 27
Γ1-ΑΟΘ 17 11 6
Γ2-δίκτυα 14 4 10 23
Γ2-σχέδιο 9 6 3