Κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος της Γενικής Γραμματείας Α/θµιας, Β/θµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπό στοιχεία ∆Ια/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ (Β’ 4187) ορίζεται η παρακολούθηση µαθηµάτων µε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Για τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της ∆Ια/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ (Β’ 4187) απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, προκειμένου να ενταχθούν οι µαθητές/τριες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι κηδεµόνες ή οι ενήλικοι µαθητές που εντάσσονται στις περιπτώσεις β’ και γ΄ υποβάλλουν στον/στην ∆ιευθυντή/ντρια της σχολικής µονάδας µε κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 1-10-2021 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Ο/Η ∆ιευθυντής/ντρια πρωτοκολλεί µε εµπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και παραλαµβάνει σε σφραγισµένο φάκελο τα προβλεπόµενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ έγγραφα. Οι φάκελοι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν αριθµό εµπιστευτικού πρωτοκόλλου αίτησης και κωδικό της οικείας σχολικής µονάδας αποστέλλονται επί αποδείξει έως την Τετάρτη 6-10-2021 στην οικεία ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµένου να διαβιβαστούν στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας έως τη ∆ευτέρα 11-10-2021.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις αποχής από την δια ζώσης διδασκαλία και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1.Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι δυνατή στις εξής περιπτώσεις:
α) σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και εφόσον προσκομισθούν στην σχολική μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας, που τα αποδεικνύουν:
1.Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια
2.Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου
3.Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα
4.Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.)
5.Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια
6.Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και CD4<500
7.Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (pred- nisolone>20mg/μέρα)
8.Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοή- θεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της
9.Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες
10.Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες
11.Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς και πολυμεταγγιζόμενα παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες