Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Φ.251/61237/Α5/28-05-2021 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήματα Α΄και Β΄ του Υ.ΠAI.Θ. αποφασίζει την κατανομή των υποψηφίων ΓΕΛ Δυτικής Θεσσαλονίκης με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εξετάζονται προφορικά στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα:

Απόφαση κατανομής υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες