Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Φ.251/63501/Α5/19-04-2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α’ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφασίζει την κατανομή των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα:

Κάντε κλικ εδώ