Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β΄ 623/26-2-2019) η αριθ. Φ.253.1/26579/Α5/20-2-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει» αναφορικά με τα εξεταζόμενα σε πανελλαδικό επίπεδο ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων